ShirtsponsorNieuwsVandaag jarig

Geen jarigen vandaag
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 4 thuiswedstrijd(en) en 5 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 2 december 2023
Alle wedstrijden van zaterdag 2 december 2023 zijn afgelast

Contributie

Algemeen

Contributie wordt conform de KNHB richtlijnen geheven op basis van de leeftijdscategorie en deze hoeftnietgelijk hoeft te zijn aan de teamindeling. De leeftijd op de peildatum, 1 oktober, is leidend.

Voorbeeld: een lid spelend in Jongens C die op 1 oktober van het verenigingsjaar 11 jaar is, betaalt als contributie de jaarcontributie voor de categorie D-jeugd.

De contributie loopt gelijk met het verenigingsjaar en het seizoen en dus van 1 juli tot en met 30juni van het volgende kalenderjaar.

 

Aanmelding

·Voorafgaand aan een aanmelding mag maximaal 3 keer meegetraind worden, zonder dat contributie verschuldigd is. Vanaf de 4e training is inschrijving verplicht.

·Aanmelden kan alleen digitaal via de website. De inschrijving is pas afgerond als het formulier dat na inschrijving via de website per mail aan u wordt toegestuurd, na printen, getekend door een bevoegde persoon bij de ledenadministratie is ingeleverd. Wij hanteren een eenmalig inschrijfgeld van 25 euro.

·Aanmelding gedurende het seizoen kan leiden tot vermindering van contributieheffing. De korting is als volgt:

Bij aanmelding van 1 juli tot 1 september: 0%
Bij aanmelding van 1 september tot 1 oktober: 10%
Bij aanmelding van 1 oktober tot 1 november: 20%
Bij aanmelding van 1 november tot 1 december: 30%
Bij aanmelding van 1 december tot 1 januari: 40%
Bij aanmelding van 1 januari tot 1 februari: 50%
Bij aanmelding van 1 februari tot 1 maart: 60%
Bij aanmelding van 1 maart tot 1 april: 70%
Bij aanmelding van 1 april tot 1 mei: 80%
Bij aanmelding vanaf 1 mei is geen contributie over het lopende seizoen meer verschuldigd.

·Na inschrijving van jeugdleden, zal door de jeugdcommissie het nieuwe lid bij een team worden ingedeeld. Bij de indeling zal in eerste instantie worden gekeken naar leeftijd. Aanvullend wordt ook rekening gehouden met aantallen spelers per team, de eventuele hockey ervaring, etc..Inschrijving van jeugdleden zal niet in alle gevallen automatisch leiden tot het direct deel kunnen nemen aan competitiewedstrijden.Nieuwe leden ontvangen hierover van de jeugdcommissie (en de eventuele coaches) nadere informatie.

 

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging dient altijd schriftelijk en vóór aanvang van het volgende seizoen(dus vóór 1 juli)te gebeuren bij de ledenadministratie. Bij opzegging op 1 juli of later is tot en met juni van het lopende hockeyseizoen contributie verschuldigd.

 

Scholieren / studenten

Scholieren/studenten die door de week elders wonen, maar wel bij onze club mee willen blijven spelen, kunnen op verzoek gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zodra echter geconstateerd wordt dat ze wel frequent trainen, zal de regeling worden ingetrokken en is alsnog het volledige contributie bedrag voor dat jaar verschuldigd. Toepassing van dit tarief kan alleen na overleg met de penningmeester.


Automatische incasso van contributie

Leden van hockeyclub De Hondsrug worden bij voorkeur verzocht de club een machtiging te verlenen voor automatische incasso van verschuldigde bedragen. Voordeel voor de leden is dat de contributie dan in tien termijnen wordt geïnd, en wel in de maanden september tot en met juni. Daarnaast wordt de werkdruk voor de betrokken vrijwilliger(s) aanzienlijk gereduceerd en is de club zekerder van een continue en belangrijke inkomstenstroom, de contributies.

Leden zonder machtiging ontvangen in september een factuur die in één keer moet worden voldaan (vervaltermijn: 14 dagen). Ze betalen € 15 per jaar per lid aan extra administratiekosten.

Bij dit alles wordt rekening gehouden met de regels i.v.m. aanmeldingsdatum en opzeggingsdatum zoals hierboven aangegeven.

Bij minderjarige leden moeten ouders of voogden de machtiging ondertekenen.

Indien met een uit hoofde van bovenstaande machtiging verrichte afboeking niet akkoord wordt gegaan, kan binnen één maand na de afboeking aan de eigen bankinstelling opdracht worden gegeven het afgeboekte bedrag op de eigen rekening terug te storten.

Een machtiging kan altijd tussentijds worden ingetrokken door dit aan te geven bij de penningmeester of de ledenadministratie.

Met opzegging van het lidmaatschap wordt de machtiging automatisch ingetrokken tenzij er nog sprake is van onbetaalde bedragen.


Boetes en sancties bij te late betaling


·Eerste herinnering (vervaltermijn twee weken): geen extra kosten

·Tweede herinnering (vervaltermijn twee weken): € 15 administratiekosten/boete

·Als na de vervaldatum voor de tweede herinnering nog steeds geen betaling is ontvangen, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. De extra kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Het lidwordt gedurende deze periode geschorst wat wil zeggen datniet aan wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteitenkan worden deelgenomen. Ook wordt de toegang tot terrein en clubhuis ontzegd. Als betaling uitblijft wordt het lid geroyeerd; dit wordt doorgegeven aan de KNHB.

 

Contributietabel

Categorie

 

Contributie
2021-2022

 

 

Contributie
2022-2023

 

 

Contributie
2023-2024

 

Veteranen

€ 326,00

€ 326,00

€ 339,00

Senioren

€ 254,00

€ 254,00

258,00

Toeslag Heren/dames 1

€ 68,00

€ 68,00

75,00

A-jeugd

€ 222,00

€ 222,00

254,00

B-jeugd

€ 222,00

€ 222,00

254,00

C-jeugd

€ 222,00

€ 222,00

254,00

D-jeugd

€ 207,00

€ 207,00

234,00

E-jeugd

€ 179,00

€ 179,00

234,00

F-jeugd

€ 126,00

€ 126,00

184,00

G-jeugd/kabouters

€ 57,00

€ 57,00

184,00

Toeslag betaalde coach

€ 25,00

€ 25,00

31.50

Trimhockeyers (alleen senioren)

€ 169,00

€ 169,00

194,00

Studenten/scholieren

€ 169,00

€ 169,00

194,00

Niet-spelende leden (alleen senioren)

€ 56,00

€ 57,00

69,00


De contributies zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering. De peildatumis 1 oktober van het verenigingsjaar en dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

 

 

Toeslag voor betaalde coaches

We hebben een aantal teams waar om diverse redenen een zogenaamde "betaalde coach" het team begeleid. Voor sommige teams is het lastig deze bijdrage te innen. Het uitbetalen is minder problematisch. Daarom is de volgende regeling vastgesteld:

 

·Voor die teams waar een zogenaamde betaalde coach ons inziens de beste oplossing is, zal de vereniging een extra bijdrage per spelend lid via de contributie innen.

·Deze bijdrage wordt voorlopig vastgesteld op een toeslag van € 31.50 (was € 25 tot en met seizoen 2022-2023) per lid per jaar.

·Deze bijdrage zal net als de reguliere contributie in 10 termijnen geïncasseerd worden.

·Uit deze bijdrage per team kan de coach een vergoeding ontvangen.

·Uitbetaling van de vergoeding wordt door de teammanager of regelcoach geregeld.